Hoạt động của Zzz Review năm 2022
được sự hỗ trợ của Viện Goethe

Chi hội PEN tại Hoa Kỳ, Sổ tay dịch giả văn học (1999)

30/11/2021

Thời gian đọc: 41 phút Hơn lúc nào hết, nhiệm vụ trước mắt của các dịch giả văn học là khẳng định vị thế nghề nghiệp của mình và làm cho giới biên tập, xuất bản và các tác giả thấy rõ rằng dịch văn học xứng đáng được công nhận và tưởng thưởng bình đẳng như sáng tác văn học vậy.