Hoạt động của Zzz Review năm 2022
được sự hỗ trợ của Viện Goethe

“Chết trong ngày của Chúa”: Nơi tận cùng thế giới hay Thiên đường?

30/06/2020

Thời gian đọc: 20 phút Viết về Chết trong ngày Chúa nhật như một thử thách chữ nghĩa, như một thể nghiệm, một trò chơi mà người chơi tự đặt luật chơi: thử viết về một cuốn sách trước khi cầm cuốn sách đó. Người viết bài dùng thông tin trên mạng Internet viết được 15 trang A4 về Cuốn Sách.