Emil Cioran, Trên đỉnh cao tuyệt vọng (trích)

Tôi sống bởi núi kia không biết cười, mà loài sâu cũng không biết hát. Continue reading Emil Cioran, Trên đỉnh cao tuyệt vọng (trích)