Làm thế nào sống trong thế giới giả lập

Chúng ta cũng ngày càng giỏi hơn việc nhập vai (role-playing), nghĩa là, tạo ra các môi trường trong đó một vài người có thể nhìn thấy điều gì xảy ra khi tất cả giả bộ là những người khác trong một thời gian và địa điểm khác. Cuối cùng các tình huống giả lập (simulation) nhập vai như vậy có thể trở nên tốt đến nỗi người ta thường quên rằng đó thực ra chỉ là giả lập. Continue reading Làm thế nào sống trong thế giới giả lập