Kurt Vonnegut, “2 B R 0 2 B”

21/01/2020 0

Một buổi sáng rạng rỡ trong nhà hộ sinh Chicago, một người tên Edward K. Wehling con đang ngồi chờ vợ mình sanh. Chỉ có anh ta một mình đang chờ bởi lẽ mỗi ngày không có quá nhiều người sinh ra nữa.