Kurt Vonnegut, “2 B R 0 2 B”

21/01/2020

Thời gian đọc: 13 phút Luật nói rằng không có trẻ sơ sinh nào được quyền sống sót trừ khi bố mẹ chúng tìm được ai đó tình nguyện chết. Điều đó có nghĩa là, nếu họ muốn giữ hết lứa con này lại, họ phải tìm ra ba người.