“Kính sợ và Run rẩy”: Mấy lời phi lộ

Ngày 21 tháng Tám năm 1913, Franz Kafka viết trong nhật ký của mình: Hôm nay tôi nhận được cuốn “Sách của quan toà” của Kierkegaard. Ðúng như tôi nghĩ, trường hợp anh ấy, mặc dù có những nét khác biệt lớn, vẫn giống tôi; ít ra anh ấy cũng ở cùng một phía của thế giới. Anh ấy như một người bạn đã giúp tôi khẳng định bản thân. [1] Mặc dù vào thời điểm đó, có lẽ Kafka chưa đọc được nhiều tác phẩm của Kierkegaard và vì thế, theo như chính ông thừa nhận sau này trong … Continue reading “Kính sợ và Run rẩy”: Mấy lời phi lộ