Oscar Wilde, Salomé: Bi kịch một hồi

Sau ta sẽ có một đấng vĩ đại hơn xuất hiện. Thân ta không đáng cởi dây giày cho Người. Khi Người đến, những miền cô quạnh sẽ mừng vui. Hoa huệ nở, người mù được sáng mắt, người điếc được thính tai… Đứa trẻ sơ sinh ấy sẽ đặt tay lên hang rồng, sư tử để nó nắm bờm dẫn đi. Continue reading Oscar Wilde, Salomé: Bi kịch một hồi