Hoạt động của Zzz Review năm 2022
được sự hỗ trợ của Viện Goethe

Dịch thuật ở/trong/và/từ/của Đông Nam Á: Những cuộc gặp gỡ

30/11/2021

Thời gian đọc: 57 phút Trò chuyện với Lezhi còn khiến mình vững tin hơn vào một điều rằng mình chỉ cần tự tin là mình, chỉ cần làm tốt những điều mình được học, được biết, cần làm, cần viết, chẳng cần lo sợ không được chào đón hay phải thuộc về một nền văn hoá khác. Danh tính tốt đẹp nhất ấy là danh tính của mình khi là mình.