Cách đọc một số tên Trung-Đông Âu

Karel Čapek đọc là Tra-péc, Czesław Miłosz là Tr’es-waf Mi-wos và còn những bất ngờ gì đang chờ đợi chúng ta? Continue reading Cách đọc một số tên Trung-Đông Âu

Halloween egg

Tình dục tồn tại ở khắp một nơi: trong cách bọn quan chức lột đống giấy tờ, cách quan toà thăng án, cách dòng tiền phóng ra từ lũ con buôn, cách bọn tư bản thông con dân lao động; vân vân và vân vân. Và ham muốn tình dục không phải là một ẩn dụ; nó chẳng cần phải hoá thành cái này cái khác. Hitler làm bọn phát xít rất nứng. Cái cờ, rồi các lãnh thổ quốc gia, cũng như quân đội tới nhà băng, làm rất nhiều người nứng. Một lực lượng tự do sẽ không … Continue reading Halloween egg