Hợp đồng dịch sách văn học ở Anh hiện nay như thế nào?

Theo dõi Zzz Review năm bữa nửa tháng của chúng tôi
The Purchase Contract của Quentin Matsys
Thời gian đọc: 5 phút

(Bài viết thuộc Zzz Review số 2021: Về sự dịch, ngày 30-11-2021)

Đây là bản (lược) dịch một hợp đồng thực tế, tiêu chuẩn, không mặc cả giữa tôi và một nhà xuất bản Anh về tác phẩm Chinatown của Thuận sẽ phát hành vào năm 2022. Một số thuật ngữ để theo cách dùng ở Việt Nam để các đồng nghiệp có thể dễ hình dung. Việc dịch và công bố hợp đồng này trên Zzz Review đã có sự đồng ý của đại diện nhà xuất bản.

– An Lý

 

BIÊN BẢN GHI NHỚ THỎA THUẬN lập vào ngày … tháng … năm … giữa

Tilted Axis Press tại địa chỉ… (dưới đây gọi là ‘Nhà xuất bản’) và

Nguyễn An Lý tại địa chỉ… (dưới đây gọi là ‘Người dịch’)

Chúng tôi đồng ý với những thỏa thuận dưới đây về một tác phẩm nguyên ngữ bằng tiếng Việt có tựa đề CHINATOWN của THUAN (dưới đây gọi là ‘Tác phẩm’) cần được Người dịch dịch sang một tác phẩm tiếng Anh tạm đặt tựa là CHINATOWN (dưới đây gọi là ‘Bản dịch’).

 

1- Nhà xuất bản đảm bảo mình có thẩm quyền cần thiết để xuất bản Bản dịch nói đến dưới đây.

2- Dựa theo khoản thù lao nói đến dưới đây, Người dịch cho phép Nhà xuất bản trong khoảng thời gian bản quyền theo quy định của pháp luật toàn quyền in, xuất bản và bán Bản dịch này trong mọi hình thức và ấn bản bằng tiếng Anh trong phạm vi toàn thế giới.

3- Người dịch sẽ cung cấp cho Nhà xuất bản Bản dịch hoàn chỉnh bằng hình thức điện tử vào ngày … Nếu không có những yếu tố bất khả kháng gây trì hoãn, Nhà xuất bản sẽ xuất bản Bản dịch trong vòng 18 tháng kể từ khi nhận được bản thảo hoàn chỉnh.

5- Nhà xuất bản sẽ đưa lại Bản dịch sau biên tập để Người dịch xem xét.

6- Nhà xuất bản sẽ trả cho Người dịch mức nhuận bút như quy định tại khoản Khoản 18, với khoản tạm ứng tính theo mức 95 bảng Anh/1000 chữ Bản dịch, tạm tính tương đương với … bảng. Khoản tạm ứng này sẽ được thanh toán một nửa khi ký hợp đồng, phần còn lại thanh toán khi nộp bản thảo đầy đủ.

7- Người dịch đảm bảo với Nhà xuất bản sẽ không đưa vào Bản dịch nội dung gì có tính phản cảm hoặc vu khống nếu không tồn tại trong Tác phẩm ban đầu. Dựa trên bảo đảm đó, Nhà xuất bản bảo vệ Người dịch khỏi các vụ kiện cáo, tranh tụng, thẩm tra, chi phí có thể sinh ra với cớ Bản dịch có chứa những nội dung phản cảm hoặc vu khống.

8- Người dịch giữ quyền đạo đức được xác nhận là Người dịch Tác phẩm này trong mọi quyền mà Người dịch trao cho Nhà xuất bản theo các điều khoản Thỏa thuận này. Nhà xuất bản cam đoan để tên Người dịch trên trang bìa và bìa phụ mọi ấn bản của Bản dịch cũng như trong catalogue, và sẽ cố gắng hết sức để tên Người dịch được nhắc đến trong mọi bài điểm sách hay trích dẫn từ Bản dịch.

9- Nhà xuất bản đảm bảo cho thông báo bản quyền sau đây xuất hiện trong mọi ấn bản Bản dịch mà mình xuất bản:

English Translation © Nguyễn An Lý 2021

kèm theo dòng:

‘The moral right of Nguyễn An Lý to be identified as the translator of this work has been asserted in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988’.

10- Nhà xuất bản sẽ gửi cho Người dịch 10 bản sách biếu mỗi ấn bản của Bản dịch khi phát hành. Người dịch có quyền mua thêm theo ý muốn với mức giá còn 50% giá bìa.

11- Nhà xuất bản giữ quyền sửa bản dịch để phù hợp với quán ngữ, cách dùng, ngữ pháp, chính tả và chấm câu trong tiếng Anh, cũng như thực hiện những sửa đổi nhỏ cho rõ ràng hơn hoặc để Tác phẩm được hiểu thích hợp trong tiếng Anh mà vẫn giữ tinh thần của bản gốc. Không có thay đổi lớn nào trong bản dịch được thực hiện mà không thông qua và hỏi ý Người dịch.

12- Người dịch sẽ được dành thời gian thích đáng để xem xét và xác nhận bản thảo đã qua biên tập, cũng như bản dàn và bản cuối, và thực hiện các sửa chữa cần thiết trên các bản đó, mà Nhà xuất bản không thể khước từ mà không có lý do thỏa đáng.

13- Nếu Nhà xuất bản vào bất kỳ thời điểm nào mà tự mình hoặc do ai đó đại diện cho mình không thực hiện được những điều khoản đã đồng ý trong Thỏa thuận này trong vòng một tháng sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Người dịch về sự không thực hiện đó (trừ trường hợp do các yếu tố bất khả kháng), hoặc nếu Nhà xuất bản phải giải thể, trừ trường hợp tự nguyện giải thể để cấu trúc lại, thì Thỏa thuận này sẽ được thanh lý và Người dịch được quyền bán bản cho bất kỳ ai khác quyền in và xuất bản Tác phẩm này, bất chấp có thể trái với những điều được ghi hoặc ám chỉ trong Thỏa thuận này.

14- Nếu tác phẩm được tái bản, Người dịch giữ quyền được sửa chữa thêm vào bản dịch.

17- Nếu Tác phẩm bị đứt sách và không còn được bán bất kỳ ấn bản nào hoặc của Nhà xuất bản hoặc do bên thứ ba theo giấy phép của Nhà xuất bản, Người dịch có thể thông báo bằng văn bản với Nhà xuất bản yêu cầu in lại hoặc phát hành lại, với thời hạn 9 tháng. Nếu Nhà xuất bản không thực hiện được theo yêu cầu đó, toàn bộ quyền của họ đối với Tác phẩm sẽ chấm dứt khi hết thời hạn của yêu cầu.

18- Nhà xuất bản đồng ý trả cho Người dịch khoản nhuận bút là 1% giá bìa theo số lượng bản in giấy, cùng 5% giá quy định theo số lượng bản điện tử.
Người dịch không được trả nhuận bút từ những bản bán hòa vốn, dưới vốn, biếu tặng cho chủ sở hữu Tác phẩm, cho Người dịch, mất cắp hay bị tiêu hủy do lửa, nước, trên đường vận chuyển hay vì lý do nào khác.

19- Nếu Nhà xuất bản bán giấy phép xuất bản Bản dịch trên vùng lãnh thổ nào khác, Người dịch sẽ nhận được 5% mọi khoản tạm ứng nhuận bút, trong vòng 30 ngày kể từ khi Nhà xuất bản nhận được tiền từ nhà xuất bản nước ngoài kia. Với mỗi bản dịch sang thứ tiếng khác được thực hiện từ Bản dịch tiếng Anh, Người dịch sẽ được nhận thêm 5% mọi khoản tạm ứng nhuận bút, và Nhà xuất bản sẽ cố gắng sao cho tên Người dịch sẽ được công nhận trong bản dịch sau này.

20- Nhà xuất bản sẽ cung cấp bản kế toán số lượng bán ra của Bản dịch tính đến ngày 31 tháng 12 hàng năm kể từ năm phát hành lần đầu cho Người dịch và thanh toán phần thù lao trong vòng 4 tháng.

21- Người dịch sẽ được để tên trên bìa sách, bìa áo, bìa lót, cùng mọi tài liệu quảng bá tác phẩm mà Nhà xuất bản phát hành.

 

(Hai bên đã ký)

Chấm sao chút:

Đã có 3 người chấm, trung bình 5 sao.

Hãy là ngôi sao đầu tiên của chúng tôi <3

Người góp chữ

ếch giời leo

Theo dõi Zzz Review năm bữa nửa tháng của chúng tôi

Be the first to comment

Bạn nghĩ sao?

%d bloggers like this: