HỘI THẢO ĐỌC LẠI “TRUYỆN KIỀU”

Những bài tiểu luận này góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau về bối cảnh văn hóa và xã hội của một nhân vật nữ chính chống lại áp bức xã hội có hệ thống – một tình huống được mô tả đầy thi vị là nghiệp chướng. Những bài luận và phỏng vấn phản ánh một nỗ lực thành công của những trí thức tinh hoa để đọc lại, diễn giải lại di sản văn hóa với mong muốn kéo dài tính chân thiện mỹ của tác phẩm. Continue reading HỘI THẢO ĐỌC LẠI “TRUYỆN KIỀU”

Đọc lại “Truyện Kiều”

Toàn bộ cái hay của Truyện Kiều đều nằm ở văn chương tiếng Việt, tức ở lời thơ của nó. Đó là phần đặc sắc nhất, tuyệt vời nhất của tác phẩm này. Nó đã đưa tiếng Việt lên hàng kinh điển, đã đưa tác phẩm lên hàng nghệ thuật, đã khiến tác giả xuất hiện như là nghệ sĩ, mà các tác giả trước đó phần nhiều chỉ là người khéo diễn đạt. Continue reading Đọc lại “Truyện Kiều”

Nghiệp hay là hành động theo niềm tin về sự kiểm soát trong các tình huống khủng hoảng – Một cách hiểu khi đọc “Kiều”

Truyện Kiều có thể được đọc như hành trình Kiều đi qua những nghiệp quả của mình, cũng có thể được đọc như quá trình hình thành và biến đổi các mẫu niềm tin về sự kiểm soát. Có thể tồn tại hai con đường biến đổi mẫu niềm tin về sự kiểm soát ở Kiều, mà sự khác biệt xảy ra ở hồi kết.

Continue reading Nghiệp hay là hành động theo niềm tin về sự kiểm soát trong các tình huống khủng hoảng – Một cách hiểu khi đọc “Kiều”

Minh họa “Truyện Kiều” trong “Nguyễn Du Văn họa tập”

Nguyễn Du văn hoạ tập in 1302 cuốn “1000 quyển giấy lụa Sông Thao, đánh dấu hai chữ Tố – như viết lối cổ – triện; 200 quyển giấy lụa Tố như, đánh số từ 1 đến 200; 90 quyển giấy nhiễu Tố – như, đánh dấu hai chữ Tố – như cổ – triện và đánh số từ 1 đến XC; 12 quyển đặc biệt bằng giấy vóc Tố – như, có bìa gỗ sơn rất quí, đóng theo lối cổ, đánh dấu hai chữ Tố – như cổ – triện và đánh số từ A đến M” Continue reading Minh họa “Truyện Kiều” trong “Nguyễn Du Văn họa tập”

Đọc lại “Truyện Kiều” từ truyền thống văn hóa Việt Nam

Tiếng kêu đứt ruột mới của Nguyễn Du, sở dĩ lay động tâm can người ta mãnh liệt, có âm vang sâu rộng và lâu bền như vậy, chính vì nó không phiến diện, cực đoan, nó không nhìn đời chỉ một màu đen tối, nhìn xã hội chỉ rặt “phường bán thịt […] tay buôn người”, nhìn phận má hồng luôn mệnh bạc. Continue reading Đọc lại “Truyện Kiều” từ truyền thống văn hóa Việt Nam

Tìm hiểu Nguyễn Du và Sưu tầm “Truyện Kiều” để hướng tới phục nguyên văn bản “Truyện Kiều”

Công việc sáng tác Truyện Kiều có lẽ là trong khoảng 1796 – 1801. Năm 1802 ông đành phải ra làm quan với triều Gia Long. Nhưng vì trong Truyện Kiều đã chót viết có nhiều câu phạm đại húy nên Thi hào luôn lo sợ nếu Truyện Kiều mà truyền bá rộng ra ngoài thì “Đoạn trường Tân Thanh” sẽ thành “Đoạn đầu tân đao” hạ xuống trừng trị cả dòng họ. Continue reading Tìm hiểu Nguyễn Du và Sưu tầm “Truyện Kiều” để hướng tới phục nguyên văn bản “Truyện Kiều”

“Truyện Kiều”: Cuộc hành trình trở thành biểu tượng quốc gia

Truyện Kiều, một tác phẩm viết bằng ngôn ngữ bản địa (Quốc âm), sử dụng chữ viết bản địa hóa (chữ Nôm) trong một thế giới thống trị bởi chữ Hán (chiếm ưu thế trong hệ thống hành chính) đã vươn lên trở thành đại diện cho truyền thống, tinh hoa, và giá trị biểu đạt của văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam. Continue reading “Truyện Kiều”: Cuộc hành trình trở thành biểu tượng quốc gia

Self-portrait/Chân dung tự họa: Sự phân phối cảm quan nữ trong phim tài liệu sáng tạo Việt Nam những thập niên đầu thế kỉ 21

Nhờ Truyện Kiều của Nguyễn Du, tôi suy ngẫm về nơi chốn cho tình yêu và phẩm giá, chứ không phải sự thiết lập của khế ước và luân lý. 15 năm lưu lạc của nàng Kiều là nếm trải tình trạng bứt rễ khỏi các nền tảng cơ bản nhất để rồi cuối cùng nàng tạo nên cho mình một vị trí-không-vị trí, một tồn tại-không-định dạng sẵn có. Continue reading Self-portrait/Chân dung tự họa: Sự phân phối cảm quan nữ trong phim tài liệu sáng tạo Việt Nam những thập niên đầu thế kỉ 21

Sử dụng Kiều như một tấm gương giáo dục phụ nữ: Yêu nhau thế bằng mười phụ nhau?

Tôi nghĩ rằng bằng việc đọc lại, từ chối tái trình hiện những giá trị gia trưởng mà tập trung vào những chiến lược những người phụ nữ huy động và phát huy tính tự giải của mình, hoặc viết lại, phê phán những hệ giá trị ngầm ẩn phía sau, chúng ta làm sống lại Kiều với một tâm thế khác. Continue reading Sử dụng Kiều như một tấm gương giáo dục phụ nữ: Yêu nhau thế bằng mười phụ nhau?